ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การวิจัยและแนวโน้มใหม่ของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์