ปัจจุบันการเรียนการสอนในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร และความหลากหลายทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงกำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน (รหัสวิชา 3513503) เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงองค์ความรู้และสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน ในวิชาการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน ซึ่งเนื้อหาในสื่อประกอบการสอนมีสาระและตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน