การแบ่งภาษาตระกูลต่างๆในโลก สาเหตุของการยืมคำ การเปลี่ยนแปลงเสียงคำยืม การเปลี่ยนแปลงความหมาย การทับศัพท์ การแปลศัพท์ การบัญญัติศัพท์  อิทธิพลของคำยืมภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ภาษากลุ่มตะวันออก ภาษากลุ่มตะวันตก