คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ คุณค่าของกวีนิพนธ์ และการฝึกแต่งคำประพันธ์

จุดมุ่งหมายรายวิชา

๑)      มีความรู้ความเข้าใจที่มา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทย

๒)      มีความสามารถในการประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์ทั้งด้านภาษาและเนื้อหา

๓)      สามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองไทยได้

๔)      มีทัศนคติที่ดีต่อกวีนิพนธ์ไทย