คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของภาษาไทย เสียง คำชนิดของคำ การสร้างคำ วลี ประโยค และคำราชาศัพท์

จุดมุ่งหมายรายวิชา

๑)      มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยลักษณะสำคัญของภาษาไทยทั้งด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

๒)      สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

๓)      มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔)      สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕)      มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย  เกิดความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ

๖)      ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบวิชาชีพครูหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู