ความหมาย ความสำคัญของคติชนวิทยา ทฤษฏีคติชนวิทยา การศึกษาวิเคราะห์ทางคติชน สังเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยามาใช้ในการเรียนการสอน