แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์

ระบบ การริเริ่มและการบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบการนำเสนอ

ผลการวิเคราะห์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การพัฒนา

โปรแกรม การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ แนวคิดเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล