กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิของแก๊ส ความดัน แก๊สอุดมคติทฤษฎีจลน์ของแก๊ส วิถีอิสระเฉลี่ย สมการแสดงสถานะของแก๊สงาน พลังงานภายในกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เครื่องยนต์ความร้อนกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และการประยุกต์ กระบวนการผันกลับได้กระบวนการผันกลับไม่ได้ วัฏจักรคาร์โนเอนโทรปี