ตัวแปรเชิงซ้อน เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์บนระนาบจำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรมในระนาบเชิงซ้อน และ ทฤษฎีบทตกค้างและการประยุกต์