เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 รหัส 4091601 ซึ่งหัวข้อเรื่องได้ยึดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.4ปี) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เป็นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์ ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาในบทที่ 1 เข้าไปเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์การแก้ปัญหากับปัญหาต่าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 ได้ดียิ่งขึ้น