การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งในอาคาร ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมแสงสว่าง เสียง ระบบสื่อสาร อุปกรณ์การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในและนอกอาคาร