ศึกษาการเขียนรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม และฝึกการเขียนรายงานและเขียนรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม