พื้นฐานของระบบเลขฐาน (1-2) การทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้กระทำทางตรรกะ (3) การเขียนสมการตรรกะในแบบมาตรฐาน (3) ทฤษฎีการลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน (4) และ K-map (5) การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอลพื้นฐานแบบต่าง ๆ (6) หลักการทำงานเบื้องต้นของไมโครโปรเซสเซอร์ (7) และภาษาแอสเซมบลี (8)