องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม โครงสร้างแบบลําดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ โครงสร้างแบบวนซ้ํา การโปรแกรมโมดูลา โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชัน การทํางานเกี่ยวกับฟังก์ชัน การโปรแกรมแบบย้อนกลับ โดยอาศัยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง