องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ หลักการเขียน

โปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผงังาน การวิเคราะห์และออกแบบ

อัลกอริทึม โครงสร้างแบบลําดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ โครงสร้างแบบวนซ้ํา การโปรแกรมโมดูลา โครงสร้าง

โดยทั่วไปของฟังก์ชัน การทํางานเกี่ยวกับฟังก์ชัน การโปรแกรมแบบย้อนกลับ โดยอาศัยภาษาระดับสูงภาษาใด

ภาษาหนึ่ง