เอกสารประกอบการสอนรายวิชามลพิษทางน้ำเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา มลพิษทางน้ำ รหัสวิชา 4063212 เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท เนื้อหาสาระจะครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในด้านต่างๆ สถานการณ์มลพิษทางน้ำในปัจจุบัน ผลกระทบอันเนื่องมาจากมลพิษทางน้ำและแนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ