โครงสร้างของอะตอมคาร์บอน การเกิดไฮบริไดเซชัน พันธะในสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ การจำแนกชนิด การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและเคมี การเตรียมปฏิกิริยา และกลไกของสารอินทรีย์ เช่น อัลเคนอัลคีนอัลไคน์อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์อัลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก   อนุพันธ์ การประยุกต์ทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม,พลังงานและผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์