เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  รหัสวิชา 4063303 เพื่อให้นักศึกษา  ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท โดยประกอบด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  วิธีการคิดคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการทบทวนผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากกรณีศึกษา