ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ กระแสและวิวัฒนาการของเทคนิคการบริหาร ศึกษา เทคนิคทางการบริหารและจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน เชํน เทคนิคในการบริหารโครงการ กลุํมคุณภาพ การปรับปรุงระบบงาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ รวมทั้งเทคนิคการบริหาร ที่เข๎ากับยุคสมัย เพื่อประยุกต์ใช๎พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร๎าง กระบวนการ และ พฤติกรรมขององค์การในยุคปัจจุบัน