®เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญของการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษา

 ®เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาท ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล

 ®เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรวบรวม การจัดเก็บประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ การใช้และการบำรุงรักษาข้อมูลและสารสนเทศระบบการจัดฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้