หลักการถนอมและการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแปรรูปด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การทําแห้ง การฉายรังสี การหมัก การทําให้เข้มข้นและการใช้วัตถุเจือปน