-ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

-อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

-บทประยุกต์