ประเภทของฟาร์ม  หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม  การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม  การบันทึกกิจการฟาร์มและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์ม  การวิเคราะห์ผลการทำฟาร์ม