ประเภทของฟาร์ม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การบันทึกกิจการฟาร์มและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์ม การวิเคราะห์ผลการทำฟาร์ม ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม การจัดการปัจจัยการผลิตฟาร์ม หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในธุรกิจฟาร์ม การจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการของเสียในฟาร์ม กรณีศึกษาตัวอย่างการจัดการฟาร์มประเภทต่างๆ