หลักการควบคุมและประกันคุณภาพ คุณลักษณะคุณภาพและการวัดค่าคุณภาพของอาหารด้านต่างๆ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การใช้สถิติในงานประกันคุณภาพ การจัดระบบการประกันคุณภาพควบคู่ไปกับระบบความ