รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4143102 หลักสถิติและการวางแผนการทดลอง สำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร คำจำกัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การประเมินทางประสาทสัมผัสที่จะไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย