เรียนการวางแผนการทดลองเพื่อใช้ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับผลการทดลอง