รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ชนิดของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ ระบบบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการเก็บรักษาอาหาร และการทำนายอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์