บทบาทของจุลินทรีย์กับอาหาร การนำมาใช้ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญ ของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย