ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่ง