การศึกษาแบบเปิดว่า การศึกษาระบบเปิดเป็นกลุ่มคำที่หมายถึงองค์กรการศึกษาที่พยายามที่จะขจัดอุปสรรคที่มีอย่างหลากหลาย สถาบันดัง เช่น ผู้ที่ไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังกล่าวรวมถึงมหาวิทยาลัยเปิดใน สหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยธานาในประเทศแคนาดา โปรแกรมดังกล่าวเป็นเป็นการศึกษาปกติซึ่งศึกษาจากโปรแกรมการเรียนรู้เช่นE-Learningการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ไร้หน่วยกิต (MOOC)และการเรียนรู้ระบบเปิด