ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม พฤติกรรมทางภาษาที่มีผลมาจากสภาพของสังคมที่แตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาทำเนียบของภาษาต่าง ๆ ในสังคมไทย