ศึกษาแนวคิด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  โดยเน้นการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการออกแบบ วัสดุประเภทต่างๆ ความต้องการของตลาดที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและชุมชน   ศึกษาวิธีปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และลักษณะการบรรจุผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจำหน่าย การอุปโภคบริโภค ส่งเสริมคุณค่าทางความงามของบรรจุภัณฑ์  การทำหุ่นจำลอง ฝึกหัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งในและลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ