โครงสร้าง  หน้าที่ของการตั้งถิ่นฐานแบบชนบท  วิถีชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  ปัญหาพื้นฐาน  การปรับปรุงแก้ไขและทางเลือกการพัฒนาชุมชนและศึกษาหน้าที่ของเมือง  ปัจจัยการเกิดเมือง  ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  กิจกรรมการเปลี่ยนแปลง  การจำแนก  ขนาด  หน้าที่  สภาพโครงสร้างภายนอกและภายในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์เมือง  จำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  แล้วนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการวางแผนผังชุมชนเมือง ในด้านการวางแผนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย  การคมนาคมขนส่ง  การบริการสาธารณะ โดยมีการให้ฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม