ศึกษาการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วนของรูปถ่ายดิ่ง    การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนรูปถ่ายดิ่ง การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนรูปถ่ายดิ่ง ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรง การวัดภาพถ่ายด้วยพาราแรกซ์ ข่ายสามเหลี่ยมและการปรับปรุงแผนที่ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ การวางแผนการบิน การตีความและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจข้อมูลระยะไกล โดยมีการให้ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม