2564704  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                                        3(3-0-6)

                English for Lawyers

                ศึกษาศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคำและสำนวนกฎหมายเป็นภาษา อังกฤษตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์