โครงสร้างและบทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์การลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ทฤษฏีต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจ ทฤษฏีต้นทุนโลจิสติกส์ Structure and role of the Stock Market of Thailand, financial and capital market, investment analysis of stock trading in the stock market, theory of business cost and returns, theory of logistics cost.