โรงเรียนและชุมชน  การแก้ไขปัญหาสุขภาพและกรณีศึกษาความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  การศึกษาปัญหาสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน  การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน