โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ ทั้งที่พบในธรรมชาติและที่พบในบ่อเลี้ยง ชนิดของโรคและปรสิต ลักษณะอาการและองค์ประกอบของการเกิดโรคและปรสิตสัตว์น้ำ ฤดูกาลที่ระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสิ่งแวดล้อม การตรวจวินิจฉัยโรค การจำแนกชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค การจำแนกชนิดของปรสิตสัตว์น้ำตามหลักอนุกรมวิธาน ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ การป้องกันและการรักษา ตลอดจนผลกระทบของการเกิดโรคและปรสิตสัตว์น้ำต่อการผลิตและผู้บริโภค