คําจํากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยาทาง ประสาทสัมผัส การเก็บและการเตรียมตัวอย่าง องค์ประกอบของสเกลการวัด วิธีการ วิเคราะห์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและฝึกอบรม ผู้ประเมิน การใช้การ ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัสในการสร้างสูตร หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม