การนําหลักวิศวกรรมที่สําคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหารมาใช้กับกระบวนการ แปรรูปอาหาร ได้แก่ การแปรรูปด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การแยกทางกล การกรอง การสกัด การระเหย การกลั่น การตกผลึก การลดขนาดและการผสม รวมทั้ง การนําหลกัวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการอัดผา่นเกลียว