ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอื่น ๆ และศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ