2062505 มานุษยวิทยาทางดนตรี 2 (2-0-4) 

Foundations of Ethnomusicology 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยาทางดนตรี แนวทางการศึกษา และวิธีการทางมานุษยวิทยาทางดนตรี เพื่อใช้ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาท ของดนตรีที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรม