ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตร ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ แล้วแปรรูปเป็นอาหาร สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวการสุก  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ การเสื่อมเสีย วิธีการป้องกัน หรือลดการเปลี่ยนแปลงระหว่างบรรจุ และการขนส่ง