ไฟฟ้าสถิต จุดประจุ แรงทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิเล็กตริก  

ไฟฟ้ากระแสตรง ตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กำลังและพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและการวิเคราะห์ ไฟฟ้ากระแสสลับ