3514601 การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                          3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย

ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนเค้าโครงงานวิจัย สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์