คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา

               ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลและเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง สร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล การพยาบาลทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด โรคติดเชื้อในเด็ก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางโลหิตวิทยา มะเร็งและโรคระบบประสาท ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ