วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อนการบริหาร  การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย