หลักการเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ หลักการเลี้ยงปลา ปศุสัตว์ และการปลูกพืช ประเภทและวิธีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลา ข้อดีและข้อเสียของระบบการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การบริหารและจัดการฟาร์ม องค์ประกอบของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ปัจจัยที่มีผลกระทบและปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การวางแผนการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการฟาร์ม ต้นทุนการผลิต ผลผลิตและการจำหน่าย