จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

และศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐ ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง