หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกียวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร         มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ